RC Drift Team Bratislava

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stanovy

E-mail Vytlačiť PDF

Občianske združenie RC Drift team

                             podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

Stanovy

 Článok I.

Názov a sídlo

1. Občianske združenie vzniká podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

2. Názov občianskeho združenia je : RC Drift team 

3. Sídlom združenia je Jurigovo nám. 13, 84104 Bratislava  

4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.  

Článok II.

Ciele

 1. Cieľom občianskeho združenia RC Drift team (ďalej len ako združenie) je:

-          Združovanie členov a ich podpora v rozvíjaní modelárskych aktivít a športovej činnosti

-          Podpora modelárskej činnosti detí a mládeže

-          Organizácia športových podujatí

-          Propagačné a prezentačné aktivity na prezentáciu združenia na verejnosti

-          Správa a prevádzka športovísk pre účely RC modelárov 

Článok III.

Členstvo

 

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

 

 1. Členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu.

 

 1. Kategórie členstva:

      - čakateľ

      - riadny člen

Kandidát sa stáva čakateľom po podaní prihlášky podporenej najmenej dvoma riadnymi členmi a odsúhlasení predsedníctvom. Po uplynutí 1 roka (slovom jedného roka) môže čakateľ požiadať o prijatie za riadneho člena. Jeho žiadosť o prijatie musí prijať valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou. 

 1. Čakateľ má rovnaké práva a povinnosti a môže poberať rovnaké výhody ako riadny člen s výnimkou práv vyhradených pre riadnych členov.

  

 1. Členstvo čakateľa zaniká:

- podaním písomného oznámenia o vytúpení predsedníctvu

- vylúčením predsedníctvom pre porušenie práv a povinností vyplývajúcich zo stanov

- nepodaním žiadosti o prijatie za riadneho člena v stanovenej lehote,

- zánikom združenia - úmrtím čakateľa. 

 1. Členstvo riadneho člena zaniká:

-          podaním písomného oznámenia o vystúpení predsedníctvu

-          vylúčením valným zhromaždením alebo mimoriadnym valným zhromaždením pre porušenie práv a povinností vyplývajúcich zo stanov

-          zánikom združenia

-          úmrtím člena.  

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen – čakateľ má právo:

-          zúčastňovať sa na činnostiach združenia

-          zúčastňovať sa na schôdzach a valnom zhromaždení

-          vyjadrovať názor na diane v združení a jeho hospodárenie

-          predkladať podnety, návrhy a pripomienky predsedníctvu a valnému zhromaždeniu

-          byť infomovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

 Člen – čakateľ má povinnosť:

-          aktívne sa zúčastňovať na dianí v združení

-          dodržiavať stanovy a nariadenia predsedníctva a valného zhromaždenia

-          platiť členské príspevky

-          chrániť a udržiavať majetok združenia

-          dbať o dobré meno združenia  

 1. Riadny člen má všetky práva ako čakateľ, vrátane:

-           voliť a byť volený do predsedníctva združenia

-           podporiť podpisom prihlášku kandidáta na člena združenia

-           vyžadovať správy o činnosti a hospodárení združenia 

Riadny člen má všetky povinnosti ako čakateľ, vrátane:

-          zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných združením (pokiaľ nie sú v rozpore s jeho presvedčením alebo iným ospravedlniteľným dôvodom)

-          zúčastňovať sa na valnom zhromaždení  

Článok V.

Orgány združenia

 

 1. Orgánmi združenia sú:

-          valné zhromaždenie-          predsedníctvo-          predseda            

1.1 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a rozhoduje o zásadných otázkach činnosti združenia. Valné zhromaždenie sa skladá z riadnych členov združenia a môže byť zvolané predsedníctvom združenia podľa potreby, avšak minimálne raz ročne. Valné zhromaždenie vedie predseda, alebo ním poverená osoba. 

1.1.1.     Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak na jeho zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomých riadnych členov. 

1.1.2.     Valné zhromaždnie rozhoduje o:

o        zániku združenia

o        zmene stanov združenia a ich doplnkoch

o        záležitostiach strategického významu

o        odvolaní predsedníctva

o        schválení rozpočtu a správy o hospodárení 

 

výhradne za prítomnosti aspoň dvoch tretín riadnych členov združenia,  dvojtretinovou väčšinou hlasov členov prítomných na hlasovaní.             

1.2 Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Tvoria ho predseda a dvaja podpredsedovia. Predsedníctvo je volené valným zhromaždením na funkčné obdobie dvoch rokov.            

 1.2.1 Predsedníctvo:

o        vystupuje v mene združenia na verejnosti

o        riadi činnosť združenia

o        rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

o        pripravuje rokovania valného zhromaždenia

o        je oprávnené rozhodovať o uzatváraní zmlúv, nákupe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku združenia podľa článku VI.

o        Rozhoduje o vylúčení členov čakateľov v prípade porušenia stanov a zásad združenia

o        ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia

o        rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak tieto nespadajú výhradne do právomoci valného zhromaždenia.            

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.             

1.3 Predseda predsedníctva je štatutárnym zástupcom združenia. Predsedu volí Valné zhromaždenie. 

1.3.1 - predseda háji záujmy združenia voči vyšším formám združení, ako aj voči dalším športovým a spoločenským organizáciám. 

1.3.2 - predseda rozhoduje v medziobdobí zasadnutia predsedníctva o neodkladných otázkach. Svoje rozhodnutie predkladá dodatočne na schválenie predsedníctvu.  

Článok VI.

Zásady hospodárenia

 1.            Príjmy združenia tvoria členské príspevky členov, dary, granty, dotácie, výnosy z akcií organizovaných združením, príjmy z predaja práv združenia, príjmy z prenájmu majetku združenia, príjmy z reklamy a úroky z vkladov na účtoch združenia. 

2.            Prostriedky nadobudnuté združením môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie vlastnej činnosti. 

3.            Predseda predsedníctva združenia má právo uzatvárať zmluvy, nakupovať a predávať hnuteľný a nehnuteľný majetok do výšky 5000,-Skk. Uzatváranie zmlúv, nákup a predaj majetku od 5000,-Skk do 50000,-Skk musí byť schválený predsedníctvom prostredníctvom hlasovania. Ostatné zmluvy, nákupy a predaje musia byť schválené valným zhromaždením. 

4.            Finančné prostriedky združenia sa ukladajú v peňažnom ústave. 

5.            Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku valné zhromaždenie.  

Článok VII.

Zánik združenia

       1.  Združenie zaniká:

- zlúčením s iným občianskym združením

- dobrovoľým rozpustením 

         O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie.

         V prípade dobrovoľného rozpustenia združenia vymenuje predsedníctvo likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia vlaného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní na Ministerstvo vnútra.

  

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia  

1.               Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Prípravným výborom na zasadnutí, dňa 7.6.2008. 

2.               Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.  V Bratislave dňa 8.6.2008
Posledná zmena dňa Pondelok, 24 November 2008 00:19  

Akcie RCDRIFT.sk


There is no upcoming event at this time.

Rýchle správy

Už ste na Facebooku? A prihlásili ste sa do našej skupiny "RC Drift team" ? Tak na čo čakáte?...šup, šup :-)

Drifťáci online

None

Štatistika

Členov : 39
Obsah : 98
Odkazy na stránky : 3
Počet zobrazení obsahu : 779388

Partneri


Reklamný panel
Reklamný panel

RC Drift Cup 2015

Vysledky zavodu

Round 08 - Kvalifikacia
Pos Driver Team Points
1 Luky  
2 MarcelZ  
3 Ludek  
View full table 

Výsledky závodu

Hladať

Videoprezentacia

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.Plánované udalosti

No current events.


Náhodný obrázok